Reiko Okazaki

Reiko Okazaki is the Deputy General Manager at Right Now.